Gerber

Peter Ledrer, Gerber - Darstellung aus dem Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung (fol. 34r)

Quelle: Wilhelm Treue (Hg.): Das Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung. 1965.