Schloss Parz Freskenzyklus

Südfassade des Schlosses Parz mit seinem Freskenzyklus

Quelle: Land OÖ. Rechte: Land OÖ. - Linschinger
Rechte Zusatz: Land OÖ. - Linschinger Datierung: Foto: 2008