Forum OÖ Geschichte

CETVINY/ZETTWING | Česká vesnice píše historii / Ein böhmisches Dorf schreibt Geschichte


Aus der Pfarrchronik von Zettwing

bearbeitet von Gertrud Schöllhammer und Hubert Roiß

Die Grundherrschaften/Majitelé panství

verpfändet Peter von Rosenberg Zettwing um 83 Mark Silber an den oberösterreichischen Adeligen Bohunko von Harrach in der Herrschaft Freistadt

1326

Petr z Rožmberka zastavuje Cetviny za 83 hřiven stříbra hornorakouskému šlechtici Bohunkovi z Harrachu na panství Freistadt.

gehört Zettwing um Amt und Gericht in Leopoldschlag

1356

Cetviny náleží pod správu a soudní moc v Leopoldschlagu.

kommt Zettwing wieder zur Herrschaft Rosenberg

1379

Cetviny opět náleží k panství Rožmberk.

Herrschaft der Schwamberger

1611

Vlastnictví přechází na rod Švamberků.

Kaiser Ferdinand II. (1619-1637) übergibt die enteignete Herrschaft der Schwamberger an den Feldherrn Karl Bonaventura von Buquoy mit den Besitztümern in Gratzen, Rosenberg und Sonnberg

1620

Císař Ferdinand II. (1619-1637) předává konfiskované panství Švamberků polnimu maršálovi Karlu Bonaventurovi Buquoyovi s Novými Hrady, Rožmberkem a Žumberkem

Die Zettwinger beteiligen sich nicht an den Bauernunruhen. Gräfin Maria Magdalena von Buquoy erzwingt die Gegenreformation in Zettwing und

1626

Obyvatelé Cetvin se neúčastní selských nepokojů. Hraběnka Marie Magdaléna Buqouyová prosazuje v Cetvinách protireformaci

befreit die Bauern von der Leibeigenschaft.

1633

a osvobozuje sedláky od nevolnictví.

Kirche und Schule/Kostel a škola

soll bereits eine Kirche bestanden haben

1285

První zmínka o existenci kostela.

erteilt Erzbischof Johann von Prag allen einen 40tägigen Ablass, die in der Marienkirche beichten und spenden

1384

Pražský arcibiskup Jan z Jenštejna uděluje 40denní odpustek všem, kteří se v kostele Panny Marie účastní zpovědi a skládají dar (Archiv Třeboň).

wird ein Schulbetrieb erwähnt

1541

První zmínka o činnosti školy.

Errichtung des neuen Friedhofs außerhalb des Ortes

1792

Zřízení nového hřbitova mimo katastr obce.

werden 18 Knaben und 16 Mädchen unterrichtet

1779

Školu navštěvuje 18 chlapců a 16 dívek.

Beim Marktbrand werden die Kirchenglocken ein Raub der Flammen

1795

Při požáru obce padnou plamenům za oběť kostelní zvony.

Zwiebelturm und Neuanschaffung von vier Kirchenglocken

1796

Pořízení cibulové báně kostela a čtyř nových kostelních zvonů.

Schulneubau auf Pfarrgrund für 170 Schüler

1842

Stavba nové školy pro 170 žáků na pozemku fary.

Der Markt Zettwing

Im 16. Jahrhundert fördern die Rosenberger Handel und Gewerbe. Bis 1945 ist Zettwing ein typischer südböhmischer Handwerkerort

 

V 16. století podporují Rožmberkové obchod a řemeslo. Až do roku 1945 jsou Cetviny typickou jihočeskou řemeslnickou obcí.

Zettwing wird als „Markt“ bezeichnet

1418

Cetviny jsou poprvé zmíněny jako „městečko“.

Peter von Rosenberg verleiht Zettwing am Tag des hl. Mauritzius (22.9.) einen Jahrmarkt, jeden Donnerstag einen Wochenmarkt sowie das Wappenrecht der fünfblättrigen Rose im silbernen Feld.

1498

Petr z Rožmberka propůjčuje Cetvinám právo výročního trhu na den sv. Mořice (22.9.), týdenního trhu o každém čtvrtku a právo užívání erbu pětilisté růže ve stříbrném poli.

Wilhelm von Rosenberg erteilt den Zettwinger Bürgern das Braurecht

1563

Vilém z Rožmberka uděluje měšťanům Cetvin právo vařit pivo.

Die Rosenberger gründen die „Herrenmühle“. Es besteht Mühlenzwang.

1593

Rožmberkové zakládají „panský mlýn“ s povinností poddaných mlít zrno pouze zde.

Eine Zollstätte wird errichtet.

1596

Je zřízena celní stanice.

Eine widerrechtliche Salzniederlage wird verboten.

1623

Zákazem je zrušen nepovolený sklad soli.

Vereinbarung über die Holzschwemme in der Maltsch mit den Märkten Leopoldschlag, Zettwing und Windhaag

1685

Společná úmluva o plavení dřeva na Malši mezi městečky Leopoldschlag, Cetviny a Windhaag,

arbeiten in Zettwing 37 Handwerkermeister mit 11 Gesellen und 14 Lehrlingen

1841

V Cetvinachá působí 37 mistrů řemesel s 11 tovaryši a 14 učni.

Letzte Holzschwemme der Herrschaft Kinsky aus Sandl

1920

Poslední plavba dřeva z panství Kinských v Sandlu.

Schicksalsjahre/Osudové roky

Die Hussitenwirren im 15. Jhdt.

 

Husitské nepokoje v 15. století

Auch Zettwing wird immer wieder bedrängt. Im benachbarten Mühlviertel werden Kirchen zerstört, nicht jedoch in Zettwing.

1420 bis 1434

Taktéž Cetviny se nacházejí v trvalém ohrožení. V oblasti Mühlviertlu jsou zničeny kostely, kostel v Cetvinách zůstává ušetřen.

Die Hussiten brandschatzen Zettwing und erpressen 60 Goldgulden

1476

Husité drancují Cetviny a vymáhají výkupné 60 zlatých.

     

Dreißigjähriger Krieg (1618-1648)

 

Třicetiletá válka (1618-1648)

Söldner des kaiserlichen Generals Heinrich von Dampierre überfallen Zettwing, plündern die Kirche und stecken Häuser in Brand. Die Bewohner werden obdachlos und flüchten in die Wälder.

1619

Žoldnéři císařského generála Jindřicha Dampierra přepadnou Cetviny, vyplení kostel a zapálí domy. Obyvatelé jsou bez přístřeší a chrání holý život útěkem do lesů.

Verletzte abgedankte Soldaten betteln sich durch und machen die Wege unsicher.

1648

Z bojišť táhnou krajem ranění a žebrající vojáci, cesty se stávají nebezpečnými.

Autor/autor: Hubert Roiß, 2021
Expertise, Übersetzung/odborná spolupráce, překlad: Mgr. Ivan Slavik


Dokumentation zur Sonderausstellung CETVINY - ZETTWING | Ein böhmisches Dorf schreibt Geschichte vom 2. Juli bis 31. Oktober 2021 im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt.
Dokumentace k původní výstavě CETVINY – ZETTWING. Česká vesnice píše historii od 2. července 2021 do 31. října 2021 v Zámeckém muzeu Mühlviertlu ve Freistadtu.

© 2021